Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE PODNIKATEĽOV

obchodnej spoločnosti

SIMPLY SKIN, s.r.o.

OBSAH

 1. Úvodné ustanovenia
  2. Vymedzenie pojmov
  4. Predmet zmluvy
  5. Množstvo, akosť, vyhotovenie tovaru
  6. Kúpna cena
  7. Miesto dodania tovaru
  8. Čas dodania tovaru
  9. Platobné podmienky, poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
  10. Obaly a balenie
  11. Doklady vzťahujúce sa na tovar
  12. Zodpovednosť za vady tovaru
  13. Záruka za akosť
  14. Záverečné ustanovenia

 

 1. Úvodné ustanovenia
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú práva a povinnosti účastníkov obchodno záväzkového vzťahu, t.j. záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti.

 

 • V prípade, že kupujúcim je podnikateľ (nie spotrebiteľ) riadi sa zmluvný vzťah príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä ustanoveniami pre Kúpnu zmluvu § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ObZ). Na podnikateľa sa preto nevzťahujú práva, ktoré má spotrebiteľ v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Vymedzenie pojmov
 • Podnikateľom sa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 ObZ rozumie:
 1. osoba zapísaná v obchodnom registri,
 2. osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 3. osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 4. fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

 • Prevádzkovateľom elektronického/internetového obchodu (e-shopu) je obchodná spoločnosť SIMPLY SKIN, s.r.o., so sídlom Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 000 279, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2368/S.

 

trl. +421 940 526 177, E-mail: info@simplyskin.sk

 

 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

 

 • Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

 

 • Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva alebo zmluva o poskytnutí služby.

 

 1. Zmluvné strany
 • Predávajúcim je:

Obchodné meno:                                  SIMPLY SKIN, s.r.o.

Právna forma:                                      Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:                                                  Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica

IČO:                                                    47000279

DIČ:                                                    2023697005
IČ DPH:                                              SK2023697005

Zapísaná v:                                          obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka č.: 2368/S

konajúca prostredníctvom konateľa:      Vanda Labodová

 

Kontaktné údaje:

Telefónne číslo: +421 940 526 177

E-mail: info@simplyskin.sk

(ďalej ako „predávajúci“)

 

 • Kupujúcim (objednávateľom) je podnikateľ – osoba, registrovaná na portáli www.simplyskin-pro.sk, v ktorej mene bola odoslaná elektronická objednávka, spracovaná prostredníctvom elektronického systému obchodu (ďalej ako „kupujúci“).

(ďalej spoločne ako „zmluvné strany“)

 

 1. Predmet zmluvy
 • Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar, odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade s týmito VOP.

 

 • Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu.

 

 1. Množstvo, akosť, vyhotovenie tovaru
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v množstve, akosti a vyhotovení v súlade a v rozsahu elektronickej objednávky, ktorá obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare, jeho množstve, jeho vlastnostiach a cene tohto tovaru. Vlastnosti a popis tovaru sú uvedené pri každom tovare ponúkanom v rámci ponuky elektronického obchodu predávajúceho, ktorá má charakter predlohy/katalógu.

 

 1. Kúpna cena
 • Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodaný tovar kúpnu cenu, ktorá je uvedená v ponuke elektronického obchodu.

 

 • Cena tovaru je uvádzaná v mene: Euro (EUR) alebo Česká koruna (CZK) v závislosti od voľby Kupujúceho. V súlade s príslušným účtovnými právnymi predpismi, si zmluvné strany budú účtovať kúpnu cenu s alebo bez DPH.

 

 1. Miesto dodania tovaru
 • Ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, pričom predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi a tovar je zjavne a dostatočne označený ako zásielka pre kupujúceho.

 

 1. Čas dodania tovaru
 • Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho.

 

 • Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa spôsobu, ktorý si zvolil pri objednávke tovaru. Tieto náklady sa riadia cenami uvedenými v internetovom obchode SIMPLY SKIN.

 

 • Kupujúci berie na vedomie, že ak je objednaný tovar skladom, je tento tovar expedovaný spravidla do 2 pracovných dní od prijatia objednávky v prípade platby na dobierku a do 2 pracovných dní od prijatia platby v prípade platby prevodom alebo kartou cez internet.

 

 • V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti, bude predávajúci o tejto skutočnosti informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

 

 • V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s týmto ďalším doručovaním.

 

 • Kupujúci berie taktiež na vedomie, že ak si kupujúci riadne odoslaný tovar neprevezme z dôvodov na svojej strane a tovar sa vráti späť predávajúcemu, je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade sa náklady vynaložené kupujúcim na doručenie tovaru započítajú na úhradu zmluvnej pokuty, ktorú sa kupujúci v takomto prípade zaväzuje uhradiť z dôvodu porušenia povinnosti tovar prevziať.

 

 • Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo dohodnuté v objednávke.

 

 • Daňový doklad je súčasťou zásielky.

 

 1. Platobné podmienky, poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb
 • Za tovar zakúpený v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
 1. platba na dobierku
 2. platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
 3. online platba platobnou kartou,
 4. platba na základe faktúry.

 

 • Platba na základe faktúry musí byť vopred schválená Predávajúcim pri Kupujúcom, ktorý uskutočnil v minulosti najmenej 3 objednávky zaplatené vopred na základe zálohovej faktúry alebo na dobierku, ktoré boli uhradené alebo vybavené riadne a včas bez prieťahov na strane Kupujúceho. Kupujúci je po splnení podmienok v zmysle predchádzajúcej vety oprávnený požiadať písomne na adrese info@simplyskin.sk Predávajúceho, aby mu všetky nasledujúce objednávky boli fakturované so 14-dňovou splatnosťou. Predávajúci si vyhradzuje právo na schválenie tejto formy platby a je možné zo strany Predávajúceho túto metódu platby kedykoľvek odmietnuť. Po schválení je platba na základe faktúry možná iba pri objednávkach v hodnote do 1 000,- EUR (vrátane DPH). Pri vyššej hodnote je platba na faktúru dojednávaná individuálne. Platbu na faktúru nie je možné uplatniť na nákup prístrojov.

 

 • Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu.

 

 • Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

 

 • Poplatky spojené s jednotlivými spôsobmi platby budú zobrazené v nákupnom košíku pri uskutočňovaní objednávky.

 

 • Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

 

 1. Obaly a balenie
 • Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

 

 • Ak sa tovar doručuje kuriérskou službou alebo poštou je kupujúci povinný na mieste prevzatia skontrolovať, či je poškodený obal zásielky. V prípade poškodeného obalu zásielky a podozrenia, že tovar môže byť rovnako poškodený, kupujúci spíšte priamo s vodičom prepravnej spoločnosti protokol o zistených vadách napr. pre poškodenie obalu tovaru, mechanické poškodenie tovaru, alebo nekompletnosť zásielky. Kupujúci zároveň poškodenie tovaru oznámi predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom bez zbytočného odkladu od dodania tovaru.

 

 1. Doklady vzťahujúce sa na tovar
 • Predávajúci sa zaväzuje odovzdať kupujúcemu všetky doklady vzťahujúce sa na dodávaný tovar pri dodaní tovaru vrátane návodu na použitie výrobku (v prípadoch, kde je to potrebné).

 

 1. Zodpovednosť za vady tovaru
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.

 

 • Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu jeho odovzdania prvému dopravcovi a/alebo kupujúcemu, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Povinnosti predávajúceho vyplývajúce zo záruky za akosť tovaru tým nie sú dotknuté. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej predchádzajúcej vete, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

 

 • Kupujúci je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr. Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase odovzdania tovaru prvému prepravcovi, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase jeho odovzdania prvému dopravcovi a/alebo kupujúcemu.

 

 • Vady tovaru musí kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho bez zbytočného odkladu odo dňa prevzatia. Písomná reklamácia musí obsahovať aspoň tieto údaje:
 • kópiu faktúry
 • názov tovaru
 • dátum dodania tovaru
 • opis vady tovaru a ako sa prejavuje
 • voľbu nároku

 

 • Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 ObZ), môže kupujúci:
 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád,
 2. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné,
 3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
 4. odstúpiť od zmluvy.

 

 • Voľba medzi nárokmi uvedenými v odseku 12.5. kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v prvej vete, má nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 

 • Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny.

 

 • Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy podľa odseku 12.11., je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov.

 

 • Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.

 

 • Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa odseku 12.9. alebo neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty podľa odseku 12.9.

 

 • Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z odseku 12.9. alebo 12.10., môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty podľa odseku 12.9. alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť.

 

 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu. Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal.

 

 1. Záruka za akosť
 • Zárukou za akosť tovaru preberá predávajúci písomne záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.

 

 • Záruka za akosť vzniká písomným vyhlásením predávajúceho vo forme:
 • vyznačenia dĺžky záručnej doby alebo doby trvanlivosti alebo použiteľnosti dodaného tovaru na jeho obale.

 

 1. Záverečné ustanovenia
  • Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je v týchto VOP ustanovené niečo iné, spravujú sa vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy uzavretej na diaľku všeobecne záväznými predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

 • Ak sa stane niektoré ustanovenie týchto VOP neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto VOP , ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné/neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným/účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného/neúčinného ustanovenia.

 

 • Písomné odchýlne dojednania zmluvných strán (napr. prostredníctvom emailovej komunikácie) majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky zmeniť v prípade legislatívnych zmien.

 

 • Okamihom keď kupujúci na stránkach www.simplyskin-pro.sk klikne na tlačidlo “objednať s povinnosťou platby”, má sa za to, že kupujúci a osoba oprávnená konať v mene kupujúceho sa riadne oboznámila so všeobecnými obchodnými podmienkami, tieto si preštudovala, zobrala ich na vedomie a dobrovoľne sa rozhodla uzavrieť zmluvu na diaľku. VOP sa týmto stávajú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako dvojstrannej dohody zmluvných strán.

 

Všeobecné obchodné podmienky sú platné s účinnosťou od 1. marca 2023.

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.