Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok– SIMPLY SKIN, s.r.o.

 

 1. Úvodné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri vybavovaní reklamácie správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných kupujúcemu predávajúcim. Reklamačný poriadok stanovuje podmienky a postupy pri uplatňovaní práv kupujúceho a zodpovednosti predávajúceho za vady tovarov a služieb dodaných alebo poskytovaných predávajúcim pre kupujúceho.

 2. Predávajúcim je obchodná spoločnosť SIMPLY SKIN, s.r.o., so sídlom Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 000 279, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 23682/S (ďalej len „predávajúci“).

 3. Kupujúcim je fyzická a/alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom alebo spotrebiteľ, t.j.fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „kupujúci“).

 4. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, reklamácia sa riadi zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) s prihliadnutím na upresnenia nachádzajúce sa v tomto reklamačnom poriadku.

 5. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, berie na vedomie, že podmienky záruky môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).

 6. Predávajúci týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákonao ochrane spotrebiteľa riadne informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť ako aj údajov o vykonávaní záručných opráv.

 7. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 8. Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom zákazníkovi v sídle predávajúceho a je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.

 9. Momentom zaplatenia ceny za dodaný tovar kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený s týmto reklamačným poriadkom.

 10. Predávajúci poučil kupujúcehoo jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka, že umiestnil tento reklamačný poriadok na svojom webovom sídle ako aj na viditeľnom mieste dostupnom kupujúcemu v prevádzkarni predávajúceho a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom mal možnosť si ho prečítať v čase pred uskutočnením objednávky tovaru.

 

 1. Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe určenej v tomto reklamačnom poriadku.

 2. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  1. k vade došlo mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

  2. nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

  3. nesprávnym používaním tovaru,

  4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

  5. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

  6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

  7. používaním tovaru v rozpore s pokynmi stanovenými výrobcom, podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

 3. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

 4. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje ani na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu.

 5. Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vady zaniká okrem iného aj v nasledujúcich prípadoch:

  1. záručná doba reklamovaného tovaru vypršala pred dňom uplatnenia reklamácie, na základe čoho došlo k zániku záruky,

  2. vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar alebo

  3. vada vznikla vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez dovolenia výrobcu.

 

 1. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

 1. Ak sa po prevzatí kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, vyskytnú počas záručnej doby vady tovaru, je oprávnený na uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady u predávajúceho, a to reklamáciou.

 2. Záručná doba začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.Na tovar sa vzťahuje zákonná záručná doba zodpovedajúca povahe tovaru. Dátum minimálnej trvanlivosti je uvedený na obale výrobku. Pokiaľ dátum minimálnej trvanlivosti na obale výrobku uvedený nie je, potom je spravidla uvedený symbol kelímku, za ktorým nasleduje údaj o dobe (v mesiacoch alebo rokoch), počas ktorej je výrobok po otvorení bezpečný a je možné ho používať.

 3. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je individuálne dohodnutá. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho bezodkladne, tzn. ihneď po zistení vady. Pre riadne vybavenie reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu, a to poštou (ako obchodný balík), prípadne osobným doručením, na nasledovnú adresu predávajúceho: SIMPLY SKIN, s.r.o., Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica. Reklamovaný tovar nemožno zaslať na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru (odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku).Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu doručiť vyplnený reklamačný formulár a daňový doklad preukazujúci kúpu reklamovaného tovaru. Reklamačný formulár je na stiahnutie na webovom sídle predávajúceho, príp. ho predávajúci poskytne kupujúcemu na žiadosť.

 5. V rámci reklamačného konania sú od kupujúceho požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, IBAN, telefónne číslo, e-mailová adresa a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávane výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajovv znení neskorších predpisov.

 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 7. Ak reklamáciu uplatní kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 8. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľom uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka/spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

 9. Ak kupujúci, ktorý je spotrebiteľomuplatnil reklamáciu tovaru po 12 (dvanástich) mesiacov od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu chybu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 (štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 10. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba nanovo od prevzatia nového tovaru.

 11. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 

 1. Vybavenie reklamácie

 1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu tejto časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 5. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

 6. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu t.j. právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

 7. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

 8. Kupujúci má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy:

  1. ak tovar vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne využívať ako tovar bez vady;

  2. ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach;

  3. ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu tovaru,

  4. predávajúci nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

 9. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených zákonom. Odstúpenie je voči predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

 10. V prípadoch, v ktorých má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, sa môže kupujúci s predávajúcim dohodnúť o vybavení reklamácie výmenou reklamovaného tovaru za iný.

 11. Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. V prípade poskytnutia zľavy z ceny tovaru sa reklamácia považuje za vybavenú a kupujúci stráca nárok na opätovnú reklamáciu vady.

 12. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si tovar najneskôr do jedného mesiaca od uplynutia času, keď sa odstránenie vady malo vykonať resp. od upovedomenia o jeho vykonaní. V prípade, že osobné vyzdvihnutie tovaru je neúčelné, resp. nemožné, odošle predávajúci kupujúcemu tovar prostredníctvom doručovateľa na adresu, ktorú mu kupujúci za týmto účelom oznámil.

 13. Ak sa tovar doručovaný predávajúcim kupujúcemu prostredníctvom doručovateľa vráti predávajúcemu z dôvodu na strane kupujúceho, predávajúci tovar uskladní. Ak si kupujúci nevyzdvihne tovar v lehote troch mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť alebo od odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu, má predávajúci právo tovar predať a výťažok predaja po odpočítaní nákladov predaja vyplatiť kupujúcemu.

 14. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a / alebo doporučeným listom).

 15. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Reklamačný formulár

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.