Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov – SIMPLY SKIN, s.r.o.

 

Vážení zákazníci,

 

dávame Vám do pozornosti, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZOOÚ“), priamo vykonateľným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“), ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

 

Venujte preto pozornosť nasledujúcemu textu, v ktorom sa dozviete dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov – hlavne aký je mechanizmus nakladania s Vašimi osobnými údajmi (aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a ako ich ďalej používame) a akým spôsobom nás, v prípade Vašich otázok k spracúvaniu osobných údajov, môžete kontaktovať.

 

Tieto informácie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Informácie“) slúžia na informovanie dotknutých osôb o spracovaní ich osobných údajov, ktoré budú spoločnosti SIMPLY SKIN, s.r.o., so sídlom Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 000 279, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 23682/S (ďalej ako „SIMPLY SKIN“), poskytnuté v súvislosti s používaním internetového obchodu SIMPLY SKIN nachádzajúceho sa na adrese www.simplyskin.sk (ďalej ako „internetový obchod SIMPLY SKIN“), s uzatvorením kúpnej, či inej zmluvy alebo za iným účelom.

 

 1. Spracovanie osobných údajov

 1. Prevádzkovateľom internetového obchodu SIMPLY SKIN, v ktorom sú spracúvané Vaše osobné údaje je v zmysle článku 4 ods. 7 Nariadenia a ustanovenia § 5 písm. o) ZOOÚ spoločnosť SIMPLY SKIN, s.r.o., so sídlom Podháj 2326/41, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 47 000 279, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č. 23682/S.

 2. Zákazníkom sú pre účely spracovávania osobných údajov fyzické osoby po dovŕšení 16 rokov veku, ktoré sú používateľmi internetového obchodu SIMPLY SKIN, a ich osobné údaje sú spoločnosťou SIMPLY SKIN spracovávané v zmysle článku 4 ods. 2 Nariadenia a ustanovenia § 5 písm. e) ZOOÚ. V súlade s článkom 4 ods. 1 Nariadenia a ustanovením § 5 písm. n) ZOOÚ je zákazník dotknutou osobou. Osoba mladšia ako 16 rokov veku musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 4. Osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ spracováva sú:

  1. V prípade nakupovania bez registrácie: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, poštová adresa, fakturačná adresa, bankové spojenie

  2. V prípade nakupovania s registráciou: meno, priezvisko, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, poštová adresa, fakturačná adresa, bankové spojenie, požívateľské meno, dátum a čas registrácie.

  3. Pre interné účely prevádzkovateľa: údaje o tovare, cene nákupov, dátum a čas objednávky, údaje o uplatnených zľavách, bankové spojenie, údaje o platbách kartou (iba posledné 4 čísla platobnej karty), IP adresa, webový prehliadač zariadenia.

 5. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 6. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu zákazníka (dotknutej osoby) so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétne účely a / alebo za účelom plnenia na základe zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

 7. Prevádzkovateľa môžete s otázkami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese info@simplyskin.sk, telefonicky na: +421 948 145 917 alebo poštou na adrese SIMPLY SKIN uvedenej vyššie.

 8. Pri predaji tovaru prostredníctvom internetového obchodu SIMPLY SKIN, je medzi zákazníkom, ako kupujúcim, a prevádzkovateľom internetového obchodu SIPMLY SKIN, ako predávajúcim, uzatvorená kúpna zmluva. Za účelom uzatvorenia a realizácie tejto kúpnej zmluvy dochádza v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia a s ustanovením § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ ku spracúvaniu osobných údajov zákazníka. Realizáciou kúpnej zmluvy, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, je predovšetkým vybavenie objednávky zákazníka, súvisiaca komunikácia so zákazníkom, odovzdanie objednávky spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru, vedenie príslušnej evidencie pre účely reklamácií, vedenie účtovníctva a podobne.

 9. V prípade, že sa zákazník registruje do internetového obchodu SIMPLY SKIN, budú v súvislosti s touto registráciou spracúvané jeho osobné údaje, a to na účely, ku ktorým poskytol zákazník pri registrácií súhlas. Zaškrtnutím kolónky „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov.“ a nasledovným potvrdením tohto súhlasu tlačidlom „REGISTROVAŤ“ vyjadruje zákazník slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely registrácie (vytvorenia, vedenia a prípadných zmien zákazníckeho účtu, zaradenia do vernostného programu a podobne) a interných účelov prevádzkovateľa. Zaškrtnutím iných kolóniek súhlasov uvedených v internetovom obchode SIMPLY SKIN, vyjadruje zákazník zákonný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účel, ktorý je vždy uvedený pri príslušnej kolónke (napr. zasielanie obchodných oznámení a podobne). Osobné údaje zákazníka budú spracovávané iba na tie účely, ku ktorým poskytne súhlas alebo za účelom plnenia zmluvy.

 10. Vaše osobné údaje spracúvame za účelom poskytovania našich služieb a ich neustáleho zlepšovania (spracovanie objednávok, zákaznícka podpora, komunikácia a podobne).

  1. Nákup: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia zmluvy (na účely spracovania objednávky a daňového dokladu, spracovania platieb za objednaný tovar, poskytnutia informácií o objednávke a jej stave, prípadného poskytnutia zliav, doručenia objednaného tovaru a podobne). Tieto Vaše osobné údaje spracúvame na základe uzatvorenej zmluvy.

  2. Registrácia: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vedenia databázy registrovaných užívateľov. Tieto Vaše osobné údaje spracúvame len na základe Vami udeleného zákonného súhlasu. V súlade s platnou legislatívou je tento Váš súhlas dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

  3. Marketing: Vaše osobné údaje spracúvame za účelom posielania obchodných informácií o produktoch a rôznych akciách prostredníctvom e-mailu. Tieto Vaše osobné údaje spracúvame len na základe Vami udeleného zákonného súhlasu. V súlade s platnou legislatívou je tento Váš súhlas dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

 11. Za účelom vybavenia objednávky zákazníka prevádzkovateľom je poskytnutie osobných údajov zákazníka povinné. Bez ich poskytnutia nie je možné objednávku zákazníka vybaviť. V ostatných prípadoch (registrácia, marketing) je poskytnutie osobných údajov zákazníka dobrovoľné.

 12. Vaše osobné údaje spracúvame a budeme uchovávať

  1. v prípade plnenia z kúpnej zmluvy po dobu nevyhnutnú na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty najdlhšie však 5 rokov odo dňa registrácie alebo odo dňa vykonania posledného nákupu;

  2. účtovné doklady spojené s objednávkou uchovávame v zmysle platných právnych predpisov 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú;

  3. v prípade zasielania marketingových informácií budeme Vaše osobné údaje uchovávať 5 rokov od dátumu poskytnutia súhlasu alebo do odvolania.

Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu nami spracúvaných a uchovávaných Vašich osobných údajov.

 1. Internetové stránky, na ktorých sa nachádza internetový obchod SIMPLY SKIN a prevádzkovateľom používané iné systémy zabezpečujeme pomocou technických a iných opatrení proti strate, zničeniu a zneužitiu Vašich osobných údajov, proti prístupu neoprávnených osôb a proti ich pozmeňovaniu či rozširovaniu. Vaše osobné údaje od Vás dostávame v zakódovanej podobe za použitia kódovacieho systému SSL (secure socket layer). U všetkých našich spracovateľov osobných údajov požadujeme súlad ich systémov s Nariadením a ZOOÚ.

 2. Osobné údaje poskytnuté zákazníkom musia byť za účelmi uvedenými vyššie zdieľané s tretími stranami (rozdielne pri nákupe, registrácii, či marketingu). Vaše osobné údaje sú však zdieľané len v nevyhnutnom rozsahu s našimi:

  1. sprostredkovateľmi platobných služieb: spoločnosťami vydávajúcimi kreditné karty, poskytovateľmi platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankami na základe Vašej objednávky a plnenia kúpnej zmluvy,

  2. prepravcami s cieľom dodania Vami objednaného tovaru a riešenia nárokov z vád tovaru,

  3. ďalšími poskytovateľmi služieb, tretími stranami zapojenými do spracovania dát (poskytovatelia IT služieb, marketingové agentúry),

  4. tretími stranami (napríklad s právnymi alebo finančnými zástupcami a so súdmi za účelom vymáhania pohľadávok, s tretími osobami za účelom spracovania daňových dokladov alebo plnenia našich ďalších zákonných povinností a podobne).

 

 1. Práva zákazníka pri spracúvaní osobných údajov

 1. Máte právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti e-mailom na adresu info@simplyskin.sk alebo poštou na adresu SIMPLY SKIN. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na spracúvanie Vašich osobných údajov pred jeho účinným odvolaním.

 2. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom v zmysle čl. 15 Nariadenia a ustanovenia § 21 ZOOÚ. Na základe Vašej žiadosti ste oprávnený na poskytnutie informácií od nás aké osobné údaje a v akom rozsahu o Vašej osobe spracúvame a na poskytnutie kópie o Vás spracúvaných osobných údajov. Upozorňujeme, že týmto konaním nemôžu byt obmedzené práva tretích strán.

 3. Máte právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov v zmysle čl. 16 Nariadenia a ustanovenia § 22 ZOOÚ. Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo podať žiadosť na základe na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných osobných údajov o Vašej osobe.

 4. Máte právo na vymazanie osobných údajov v zmysle čl. 17 Nariadenia a ustanovenia § 23 ZOOÚ. Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

 5. Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, teda na podanie žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov v zmysle čl. 18 Nariadenia a ustanovenia § 24 ZOOÚ.

 6. Máte právo na prenos osobných údajov spracúvaných o Vašej osobe v zmysle čl. 20 Nariadenia. Máte právo na základe žiadosti získať osobné údaje ktoré o Vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, a to v prípade, že je to technicky možné. Upozorňujeme, že týmto konaním nemôžu byt obmedzené práva tretích strán.

 7. Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely marketingu.

 8. Všetky Vaše práva týkajúce sa spracúvania osobných údajov si môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti e-mailom na adresu info@simplyskin.sk alebo poštou na adresu SIMPLY SKIN. Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov o Vašej osobe sa budeme snažiť odpovedať bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do jedného mesiaca od jej doručenia. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže byť lehota podľa predchádzajúcej vety predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. V každom prípade Vás budeme predĺžení tejto lehoty spolu s dôvodmi jej predĺženia informovať do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sa poskytujú bezplatne. Upozorňujeme Vás, že v prípade, že by Vaše žiadosti často sa opakujúce, prípadne zjavne neprimerané, sme oprávnení požadovať za ich vybavenie primeraný administratívny poplatok.

 9. Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, Nariadením, ZOOÚ, či inými platnými a účinnými právnymi predpismi, máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Avšak v záujme čo najrýchlejšieho dohodnutia nápravy odporúčame najskôr kontaktovať SIMPLY SKIN.

 

Deň zverejnenia (nadobúdajú platnosti a účinnosti) podmienok ochrany osobných údajov: 25.05.2018

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.